Bytové právo a právo nebytových prostor

 • kompletní zajištění a realizace převodu družstevních bytů do osobního vlastnictví, včetně přípravy a pomoci při založení společenství vlastníků jednotek a následné likvidaci bytového družstva;
 • vypracování stanov společenství vlastníků jednotek;
 • vypracování prohlášení vlastníka budovy (ve spolupráci s projektanty zajištění pasportizace budovy), zajištění vkladu do katastru nemovitostí;
 • vypracování jednotlivých smluv o převodu bytové jednotky;
 • nájemní smlouvy k bytovým i nebytovým jednotkám;
 • spory z vlastnického práva, z práv k nemovitostem, z podílového spoluvlastnictví, ze společného jmění manželů;
 • spory z věcných břemen;
 • spory z nájemních smluv;
 • sepsání občanskoprávních smluv (např. kupní smlouva, smlouva o dílo, darovací smlouva, nájemní smlouva, směnná smlouva, smlouva o půjčce, příkazní smlouva, smlouva o smlouvě budoucí);
 • připomínkování a kontrola smluv, vypracování jejich dodatků;
 • zastupování při jednání s protistranou;
 • vymáhání pohledávek soudní i smírnou cestou.