Občanské právo, majetková vypořádání

 • zastupování klientů v soudním, rozhodčím a exekučním řízení;
 • zajištění pohledávek;
 • dohoda o narovnání, smlouva o zajišťovacím převodu práva;
 • závazkové právo deliktní (nároky z odpovědnosti za škodu – škoda na majetku, škoda na zdraví, ušlý zisk), bezdůvodné obohacení, odpovědnost za vady;
 • spoluvlastnické vztahy (podílové spoluvlastnictví a společné jmění manželů) a vypořádání spoluvlastnictví;
 • sepsání závětí, listin o vydědění, posouzení a vymáhání nároků vzniklých z dědického práva, odmítnutí dědictví, ochrana oprávněného dědice;
 • věcná břemena (např. věcné břemeno právo doživotního užívání nemovitosti, právo průchodu přes pozemek apod.), zástavní právo, podzástavní právo, zadržovací právo, předkupní právo, právo zpětné koupě;
 • žaloby na ochranu osobnosti, ochrana spotřebitele (problematika odpovědnosti za vady prodané věci);
 • sepsání žalob, návrhů, dohod, řádných opravných prostředků a mimořádných opravných prostředků v občanskoprávním řízení (odvolání, odpor, námitky, dovolání, obnova řízení, žaloba pro zmatečnost), ústavní stížnosti;
 • uplatňování nároků na náhradu škody způsobené nesprávným úředním postupem nebo nezákonným rozhodnutím vůči státu;
 • zastoupení v rozvodovém řízení (sporný rozvod i tzv. smluvený rozvod) včetně sepsání potřebných dokumentů, komplexní vypořádání vzájemných vztahů mezi rozvedenými manžely, výchova a výživa nezletilých dětí, vypořádání společného jmění manželů.