Správní právo

  • zastoupení v řízení před správním orgánem;
  • řízení dle zákona o vodách, o vodovodech a kanalizacích;
  • ochrana zemědělského půdního fondu;
  • vyřízení oprávnění k provozování živností (živnostenských listů) a jejich změn;
  • zastoupení klientů v katastrálním řízení (vklady, zápisy a výmazy práv);
  • přestupkové řízení (podání oznámení o přestupku, zastupování obviněného ze spáchání přestupku, zastupování poškozeného v přestupkovém řízení);
  • zastupování v řízeních před správními soudy všech stupňů (správní žaloba, obnova řízení, kasační stížnost);
  • zastupování před správními orgány (sepsání opravných prostředků proti rozhodnutím správních orgánů – odvolání, návrh na přezkum, obnova řízení, rozklad);
  • žaloby proti rozhodnutím správních orgánů, ochrana proti nečinnosti a nezákonnými zásahy správních orgánů, kasační stížnost, obnova řízení.