Územní plánování

  • právní pomoc při přípravě územně plánovací dokumentace pro pořizovatele či zpracovatele;
  • právní poradenství při vypořádání námitek a připomínek v rámci projednávání územně plánovací dokumentace;
  • příprava smluv mezi pořizovatelem územně plánovací dokumentace a zpracovatelem územně plánovací dokumentace (zejména smlouvy o dílo);
  • právní pomoc při pozdějších změnách územně plánovací dokumentace;
  • vypracování námitek a připomínek k jednotlivým etapám pořizování územněplánovací dokumentace – územních plánů;
  • vypracování námitek a připomínek k jednotlivým etapám pořizování územněplánovací dokumentace – zásadám územního rozvoje kraje;
  • vypracování žaloby proti vydanému opatření obecné povahy (územnímu plánu, zásadám územního rozvoje kraje) včetně zastoupení v soudním řízení.

Za zmínku stojí, že až na výjimky většina územních plánů či jejich změn (platí to i pro zásady územního rozvoje) podrobená soudnímu přezkumu je zrušena, buďto pro pochybení v procesním postupu, nebo pro nepřezkoumatelnost z důvodu nedostatečného odůvodnění, které samo o sobě klade na zpracovatele a pořizovatele zvýšené nároky nikoliv s nadsázkou přirovnatelné k nárokům kladeným na soudce v případě vypracování odůvodnění rozsudku. Pro předejití případnému zpochybnění v rámci opravného prostředku je vhodné jednotlivé sporné kroky, zejména se pak jedná o způsoby vyhodnocení námitek a připomínek, vypracování odůvodnění opatření obecné povahy, konsultovat s právníkem.